Allahin adlari ve menalari Bismillahir-rehmanir rehim 1. Allah (GГfzel sifetleri ГfzГnde eks etdiren) 2.El-Vahid (Yegane) 3.El- Ehed (Benzersiz) 4. Es-Semed (ehtiyacsiz) 5. El-Axir (Her sheyden sonra mГfvcud olacaq) 6. Es-Semi (Her sheyi eshiden) 7. El-Besir (Her sheyi gГfren- haqq,nahaq) 8. El-Qedir (Qadir) 9. El-Evvel (Her sheyden evvel mГfvcud olmush) 10. El-Qahir (Zalimlari qehr eden) 11. El-Eliyy (YГksek ve uca) 12. El-Ela (En yГksek) 13. El-Baqi (Ebedi) 14. El- Bedi (Daim ixtira eden) 15. El- Bari (Yaradici) 16. El-Ekrem (En kerametli) 17. El-Zahir (Ashkarda olan) 18. El Batin (Gizlinde olan) 19. El-Heyy (Diri) 20. El-Hekim (ГWox hikmetli) 21. El-Elim (Her sheyi bilen ГWox elmli) 22. El-Helim (ГWox mГlayim) 23. El-Hafiz (En yaxshi qoruyucu) 24. El-Heqq (Heqiqet) 25. El-Hesib (Her sheyi hesaba alan) 26. El-Hemid (Hemd edilen) 27. El-Hefiyy (Гfffz yaratdiqlarini ГWox seven) 28. En- Nur (Nur) 29. Er-Rebb (Besleyen) 30. Er-Rehman (ГWox merhemetli) 31. Er-Rehim (Hemishe merhemetli) 32. Er-Rauf (Mehriban) 33. Er-Rai (Her sheyi gГfren) 34. Er-Reqib (NezaretГWi) 35. Ez-Zari (Yaradan) 36. Es- Selam 37.Er-Rezzaq(Er-Raziq) (Ruzi veren) 38. El-MГf'min (Iman bexsh eden) 39. El-Myhemin (Himaye eden) 40. El-Eziz (ГWox izzetli) 41. El-Cebbar (Zalimlara eziyyet veren) 42. El-MГtekebbir (Meqami uca tutulan) 43. Es- Seyyid (Aga,bashГWi) 45. Es-Shahid (Her sheye shahid olan) 46. Es- Sadiq (Sedaqetli) 47. Et-Tahir (Pak,saf) 48. El-Gheniyy (Ehtiyacsiz,carli) 49. El-Qiyas (KГfmekГWi) 50. El-Fatir (Yaradan,vicuda getiren) 51. El- Ferd (Tek) 52. El-Fettah (ГWetinlikleri hell eden) 53. El-Faliq (Dan yerini yaran) 54. El-Qedim (Ezeli olmadigi zaman tesevvГre gelmeyen) 55. El-Melik (MГlk sahibi) 56. El-Quddus (MГqeddes) 57. El-Qeviyy (ГWox qГvvetli) 58. El-Qerib (ГWox yaxin) 59. El-Qeyyum (Dayaniqli,sarsilmaz) 60. El-Qabiz (Sixan (Canlari alan) 61. El-Basit (AГWib seren) 62. Qaziyul-Hacat (HГfkm veren, ehtiyaclar hell eden) 63. Es-Shafi (Shefa veren) 64. El-Mecid (Shan- shГfhretli) 65. El-Veliyy [El-Movla] (Dost) 66. El-Letif (LГtf eden) 67. El-Mennan (Bendelerine ГWox ehsan eden) 68. El-MГhit (Her sheyi ehate eden) @ 69. El-Mubin (Her sheyi beyan eden) 70. El- Muqit (El-Mughis) (Ruzi veren (Dada yetishen) 71. El-Musevvin (Her sheyi formaya salan) 72. El- Kerim (ГWox kerametli) 73. El-Kebir (ГWox bГfyГk) 74. El-Kafi (Kifayet eden) 75. Kasifuz-Zurr (Zererin ГstГnГ aГWib ifsha eden) 76. El- Vitr (Tek,tenha) 77. El-Ezim (Ezemetli) 78. El-Vehhab (Nemet bagishlayan) 79. En-Nasir (KГfmekГWi,yardimГWi) 80. El-Vase (ГWox ehateli) 81. El-Vedud (Bendelerini ГWox seven) 82. El-Hadi (Hidayet eden,dogru yol gГfsteren) 83. El- Vefiyy (Vefali) 84. El-Vekil (HimayeГWi) 85. El-Varis (Qiyametde her shey mehv olduqdan sonra tek qalacaq vГcud) 86. El-Birr (Yaxshi sifetlerin sahibi) 87. El-Bais (Qiyametde ГflГleri dirildecek zat) 88. El-Tevvab (TГfvbeleri qebul eden) 89. El-Celil (Celalli) 90. El- Cevad (Sexavetli) 91. El-Xebir (Her sheyden xeberdar olan) 92. El- Xaliq (Xelq eden,yaradan) 93. Xeyrun-Nasirin (En yaxshi yardimГWi) 94. Ed-Deyyan (Hesabat gunun sahibi) 95. Es-Shekur (ShГkr edilen) 96. Es-Sane (Yaradici) 97. El-Edl (Edaletli) 98. El-Efuvv (Efv eden) 99. El-Gefur (GГnahlari bagishlayan)